Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vastgesteld door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01104713.

Activiteit: (i) een actieve bezigheid die door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. wordt georganiseerd of aangeboden, daaronder mede begrepen sportieve recreatievormen, (ii) diensten of het bieden van faciliteiten en andere handelingen die door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht.
Evenement: een door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. georganiseerde of aangeboden combinatie van activiteiten, daaronder mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.
Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V.: Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V.., gevestigd te Leeuwarden, Orionweg 45, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Leeuwarden onder nummer 01104713.
Vertegenwoordiger van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V.: degene die uit naam van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. optreedt bij een activiteit of evenement, daaronder mede begrepen instructeurs of begeleiders.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zich zelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. of anderszins gebruik maakt van de activiteiten, evenementen of materiaal van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit of evenement van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V.
Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarbij Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. zich verplicht jegens een opdrachtgever tot het leveren van een activiteit of evenement onder vooraf overeengekomen voorwaarden, daaronder mede begrepen het bedrag van de overeenkomst.
Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van de activiteit of het evenement, de eventuele premie van verzekeringen die door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. ten behoeve van de opdrachtgever en deelnemers wordt afgesloten en eventuele overige overeengekomen kosten, prijzen en bedragen.

2. Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, cadeaubonnen, activiteiten, evenementen en overeenkomsten die door of namens Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V., worden aangeboden, gedaan of aangegaan, tenzij bij schriftelijke overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2 De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V., het feitelijk deelnemen aan een activiteit of evenement, dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.
2.3 Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
3.1 Ieder aanbod of offerte van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. aan te gaan, tenzij anders is overeengekomen. Aanbiedingen en offertes blijven geldig gedurende een periode van 30 dagen.
3.2 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. en de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.
3.3 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
3.4 De opdrachtgever is verplicht vóór de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en degenen namens of voor wie hij de overeenkomst aangaat, deelnemers daaronder begrepen, aan Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. te melden, voor zover deze zijn verzocht door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. of anderszins redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit of het evenement, daaronder mede begrepen medische of conditionele bij zonderheden.
3.5 Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V., deelnemers daaronder begrepen, is jegens Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
3.6 De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. of een vertegenwoordiger van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. een geldig identificatiebewijs of ander eventueel voor de activiteit of evenement benodigd document, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs, te tonen.

4. Prijs
4.1 De prijs in de publicatie en offerte geldt per persoon tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
4.2 Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. behoudt zich het recht voor tot 14 dagen voor datum van de activiteit of het evenement het bedrag van de overeenkomst met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met aanzienlijke wijzigingen in de kosten, met inbegrip van brandstofkosten of verschuldigde heffingen. Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. is verplicht een dergelijke prijswijziging zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen
4.3 Indien de overeenkomst wordt gesloten ten behoeve van een groep, brengt Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. de kosten voor het vooraf opgegeven aantal personen in rekening, tenzij anders is overeengekomen. Ingeval het aantal personen dat feitelijk deelneemt aan een activiteit of evenement lager is dan het overeengekomen aantal vindt geen restitutie van een deel van het bedrag van de overeenkomst plaats.
4.4 Het staat Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. vrij voor of bij aanvang van de activiteit of het evenement een waarborgsom te verlangen van de opdrachtgever. Deze waarborgsom zal bij het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen Verkeersopleidingscentrum Friesland B. V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft.
4.5 Kosten die niet tot het bedrag van de overeenkomst horen, daaronder mede begrepen prijzen voor consumpties, (verkeers)boetes of schades die voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komen, worden achteraf op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Betaling
5.1 Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dan dient
volledige betaling van het factuurbedrag telefonisch vóór aanvang van de activiteit of het evenement plaats te vinden. Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. heeft het recht een aanbetaling vóór een nader door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. aan te geven datum te verlangen.
5.2 Betaling vindt plaats op een door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. opgegeven rekeningnummer of op een andere door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. aangegeven wijze.
5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn dan wel vóór de opgegeven datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
5.4 Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. is ingeval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomt te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen. Verder is Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en schade. Alle bedragen die Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft worden terstond opeisbaar.
5.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. een rente verschuldigd van 2% per maand over het overeengekomen factuurbedrag plus kosten vanaf de eerste dag van het verzuim. Een gedeelte van een maand wordt als een maand gerekend.
5.6 De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met inning van gevorderde bedragen, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag, of, indien de uitkomst lager is dan € 70,70 minimaal dit bedrag.

6. Cadeaubonnen
6.1 Betaling van door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. aangegeven activiteiten of evenementen kan tevens plaatsvinden door middel van verzilvering van door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. uitgegeven geldige cadeaubonnen.
6.2 Cadeaubonnen kunnen slechts schriftelijk, telefonisch dan wel elektronisch worden aangevraagd ten behoeve van de aanvrager of een derde op de door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. aangegeven wijze en onder opgave van door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. gevraagde persoonsgegevens.
6.3 Cadeaubonnen worden door Verkeersopleidingscentrum Friesland B. V. per aangetekende post verzonden naar het door de aanvrager opgegeven adres na ontvangst door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. van het overeengekomen bedrag van de cadeaubon vermeerderd, met de verzendingskosten, op een door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. opgegeven bankrekeningnummer of andere aangegeven wijze.
6.4 De ontvanger van de cadeaubon kan deze slechts verzilveren door vooraf daartoe een verzoek te doen aan Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. op de door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. aangegeven wijze.
6.5 Cadeaubonnen blijven 1 jaar na de datum van afgifte daarvan geldig. Indien cadeaubonnen niet binnen dat jaar worden verzilverd, om welke reden dan ook, bestaat geen recht op restitutie.
6.6 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar in geld.

7. Wijzigingen door de opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever kan tot 8 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen (daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers). Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan, doch zal voor zover mogelijk hieraan redelijkerwijs medewerking verlenen. Indien Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. niet in staat is het verzoek te honoreren, zal Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. dat zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mededelen. Terzake van de organisatiekosten voor de wijziging is de opdrachtgever minimaal Euro 85,00 verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
7.2 Een deelnemer die verhinderd is feitelijk aan de activiteit of het evenement deel te nemen kan zich, na verkregen toestemming van de opdrachtgever, laten vervangen door een ander. De plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en verplichtingen.

8. Wijzigingen door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V.
8.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. gerechtigd de aangeboden activiteit of het aangeboden evenement te wijzigen. Indien mogelijk zal Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter van de activiteit of het evenement zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld mededelen.
8.2 De opdrachtgever kan het aangeboden alternatief afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijk overeengekomen activiteit of evenement, of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen na kennisneming van de wijziging aan Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. melden. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op volledige restitutie van het reeds betaalde (deel van het) bedrag van de overeenkomst.
8.3 De activiteit of het evenement vindt in beginsel ook bij slecht weer doorgang, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. zal zich bij slecht weer inspannen de activiteit of het evenement zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers zoveel mogelijk wordt beperkt. De uitvoering van de activiteit of het evenement blijft echter mede afhankelijk van de plaatselijke (weers)omstandigheden. Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. of diens vertegenwoordiger heeft in verband daarmee het recht de activiteit of het evenement, zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers, geen doorgang te laten vinden, te wijzigen of te beëindigen indien de situatie ter plaatse dit vereist, bijvoorbeeld in verband met de veiligheid. Er wordt dan een vervangend tijdstip aangeboden.

9. Annulering door de opdrachtgever
9.1 De opdrachtgever wordt sterk aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij en de opdrachtgever, wordt daarbij niet gegarandeerd dat in voorkomend geval schade zal worden uitgekeerd.
9.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief gericht aan Verkeersopleidingscentrum Friesland B. V. De datum van ontvangst van de brief door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. geldt als annuleringsdatum.
9.3 Bij annulering, waaronder in deze algemene voorwaarden ook wordt begrepen een verzoek tot het verplaatsen van de activiteit of het evenement naar een andere datum, door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V.:
- bij annulering tot 60 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: de eventuele aanbetaling en tot de annuleringsdatum door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. gemaakte kosten, welke in alle gevallen ten minste € 70 ,-- zullen bedragen;
- bij annulering van 60 dagen tot 30 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 50% van de prijs van het evenement of de activiteit;
- bij annulering van 30 dagen tot 14 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 70 % van de prijs van het evenement of de activiteit;
- bij annulering van 14 dagen tot 8 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 90% van de prijs van de activiteit of het evenement;
- bij annulering vanaf 8 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 100% van de prijs van de activiteit of het evenement.
Ingeval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van de activiteit of het evenement blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

10. Ontbinding door Verkeersopleidingscentrum Friesland B. V.
10.1 Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn. Daaronder mede begrepen de omstandigheid dat een materiële overeenkomst tussen Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. en één van haar toeleveranciers om welke reden dan ook wordt ontbonden of niet wordt uitgevoerd. Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. is verplicht de opdrachtgever onverwijld en gemotiveerd van de opzegging op de hoogte te stellen.
10.2 Bij ontbinding door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. als hiervoor bedoeld heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. zal zich inspannen de opdrachtgever een activiteit of evenement van vergelijkbare aard en kwaliteit te bieden, zo mogelijk op dezelfde datum als de eigenlijk activiteit of evenement zou plaatsvinden.
10.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemers, zoals oneigenlijk gebruik van beschikbaar gestelde materialen, wangedrag en/of het niet nakomen van aanwijzingen, geven Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van beschikbaar gestelde materialen en staking van activiteiten. Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. kan in dat geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring van een vertegenwoordiger van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. aan de opdrachtgever of deelnemers, gevolgd door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever. Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade. Alle bedragen die Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft worden terstond opeisbaar. Er vindt geen restitutie plaats van door de opdrachtgever betaalde bedragen.
10.4 Indien en zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, haar bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van haar activa komt te liggen, een akkoord aanbiedt of anderszins blijkt geeft insolvabel te zijn, is Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten en schade te vorderen en worden alle bedragen die Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar.

11. Verplichtingen van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V.
11.1 Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en de publicaties van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. redelijkerwijs mocht hebben.
11.2 Verkeersopleidingscentrum Friesland B. V. is afhankelijk van de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bij stand te verlenen, met name indien de activiteit of het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de deelnemers zelf, is Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. verwacht mag worden. De kosten voor verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
11.3 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de ter plaatse geldende verkeersopvattingen, gebruiken en beperkingen, de locatie, de weersomstandigheden, het avontuurlijke of sportieve karakter van de activiteit of het evenement en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
11.4 Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. is bevoegd (delen van) de activiteit of het evenement door derden te laten uitvoeren of met gebruikmaking van de deskundigheid van of begeleiding door derden te laten uitvoeren.

12. Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemers
12.1 De opdrachtgever is verplicht voor de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en van degenen namens of voor wie hij de overeenkomst sluit, deelnemers daaronder begrepen, aan Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. te melden, voor zover deze worden gevraagd door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. of redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit of het evenement, daaronder mede begrepen medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer kan een activiteit of evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerd voertuig, van welke aard dan ook, dient in het bezit te zijn van een daarvoor geldig rijbewijs, die op eerste verzoek van een vertegenwoordiger van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. getoond dient te worden.
12.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van de activiteit of het evenement een adequate ongevallen en/of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij en de opdrachtgever of deelnemer, kan daarbij niet worden gegarandeerd dat in voorkomend geval schade zal worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij.
12.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst en het welslagen van de activiteit of het evenement te bevorderen en zich te houden aan het veiligheidsprotocol van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V..
12.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal en faciliteiten te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. of diens vertegenwoordiger. De deelnemer stelt Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. of diens vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de activiteit of het evenement, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de activiteit of het evenement overdragen aan de vertegenwoordiger van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen. Verkeersopleidingscentrum Friesland B. V. is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, vervoer, zoekacties, berging en aangifte aan de opdrachtgever of deelnemer in rekening te brengen.
12.5 De deelnemers dienen tijdig voor aanvang van de activiteit of het evenement aanwezig te zijn. Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. zal zoveel mogelijk het afgesproken tijdschema voor de activiteit of het evenement volgen. In het uiterste geval kunnen om die reden ( onderdelen van) activiteiten of evenementen worden ingekort of vervallen, zonder recht op restitutie van betaalde bedragen.
12.6 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit of het evenement in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit of het evenement worden uitgesloten. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer dan wel voor de opdrachtgever.
12.7 Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de activiteit of het evenement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen nadien schriftelijk door de opdrachtgever bij Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. worden ingediend.
12.8 Indien een opdrachtgever of deelnemer de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de deelnemer Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. of diens vertegenwoordiger in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst mede te ondertekenen.
12.9 Iedere deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij /zij in voldoende staat is aan een activiteit of evenement deel te nemen.

13. Aansprakelijkheid van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V.
13.1 Deelname aan activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever en deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. zelf, is Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en/of schade aan personen en/of zaken, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever en/of deelnemer en/of derden lijden tijdens deelname of het bijwonen van een activiteit of evenement, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
13.2 De opdrachtgever en deelnemer doen bij voorbaat afstand van alle aanspraken welke zij tegenover Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. zou kunnen doen gelden, wegens letsel en/of schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaren Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen of bijwonen van een activiteit.
13.3 Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
- omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of deelnemer, zoals het niet hebben van noodzakelijke documenten, het veroorzaken van verkeersovertredingen of andere overtredingen van wetten en voorschriften, ontoereikende gezondheid of conditie, ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen capaciteiten, het negeren van instructies of aanbevelingen of het niet houden aan veiligheidsvoorschriften;
- handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
- omstandigheden die anderszins niet te wijten zijn aan de schuld van
Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. en noch krachtens de wet, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen aan verkeersopleidingscentrum Friesland B. V. kunnen worden toegerekend.
- Vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever of deelnemer.
13.4 De opdrachtgever en deelnemers worden geacht een passende annulerings- en ongevallenverzekering af te sluiten. Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of op grond van de voorgaande zin geacht wordt te bestaan uit hoofde van een annulerings- of ongevallenverzekering.
13.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor en ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. en betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
13.6 Indien zich bij de uitvoering van een activiteit of evenement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

14. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemers
14.1 De opdrachtgever en deelnemer is jegens Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. aansprakelijk voor alle schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de overeenkomst (daaronder begrepen het doen of nalaten van hemzelf of door een door hem toegelaten derde), dan wel anderszins te wijten is aan zijn schuld of krachtens de wet, deze overeenkomst, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen voor zijn rekening komt.
14.2 De opdrachtgever en deelnemer vrijwaren Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade die op grond van voorgaande bepaling voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komt.

15. Klachten
15.1 Indien de opdrachtgever of deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden aan Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. of diens vertegenwoordiger, zodat deze een passende oplossing of voorziening kan treffen.
15.2 Indien de klacht ter plaats niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de activiteit of het evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V. Heeft de activiteit of het evenement geen doorgang gevonden, dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke datum van de activiteit of het evenement.
15.3 Iedere aanspraak, uit welke hoofde ook, vervalt bij niet tijdige melding, doch in ieder geval na 1 jaar na afloop van de activiteit of het evenement of, indien deze geen doorgang heeft gevonden, na 1 jaar na de oorspronkelijke datum daarvan.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, offertes of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.